Utställningen ODRADEK på Malmö Konsthall

På denna sida hittar du information om

 • Vad föreningen gör.
 • Information på Lättläst.
 • Styrelsen och kontaktuppgifter.
 • Våra årsmöten.
 • Stadgar för föreningen Kultur och Kvalitet.

 

Vad gör vi?

Enligt regeringens förslag till riksdagen (Prop. 2008/09:28) ska FN:s konventionsstater vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsvariation ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga. Inte endast i eget intresse, utan även för samhällets berikande!

• Vi verkar för att utveckla konstnärlig kvalitet inom kulturutövning av personer med funktionsnedsättningar.
• Vi verkar för att utveckla kvalitetsbegreppet och tilltron till möjlig kvalitetshöjd.
• Vi verkar för att utveckla synen på kvalitet för kulturarbetare som verkar genom stödfunktioner.
• Vi verkar för att utveckla verktyg för kvalitetsfrämjande klimat.
• Vi anser att kritik föder utveckling.

Längre ned på denna sida kan du läsa om vår STYRELSE, vårt ÅRSMÖTE och om föreningens STADGAR.

 


Om Kultur och Kvalitet på lättläst (LL) svenska

INFORMATION SOM PDF: KoK info LL

Vilka är vi?

Styrelsen består av

 • Helena Petersson, Stiftelsen Mosaik, ordförande, Stockholm
 • Kerstin Björsson, kassör, Örebro
 • Camilla Lucchesi, sekreterare, Studieförbundet Vuxenskolan, Kilafors/Bollnäs
 • Malin Lucchesi, studieförbundet Vuxenskolan, Kilafors/Bollnäs
 • Anneli Aaltonen Krantz, Stiftelsen Inuti, Stockholm
 • Britta Jonsson, See My Art, Leksand
 • Olle Norberg, Studieförbundet Bilda och Musikschlaget, Sundsvall
 • Hanna Björklund, Stiftelsen Inuti, Stockholm
 • Niklas Böhme, Lund

KONTAKTA OSS >>>

Middag på vår årliga konferens

Kultur och Kvalitets årsmöte 2019

KoK:s årsmöte 2019 ägde rum tisdag 9:e april i samband med vår konferens. Vi var på Scenit Kulturhuset i Örebro. Här hittar du handlingar:

Årsmötesprotokoll: 20190409 Årsmöte KoK

BILAGA: Verksamhetsberättelse 2018

BILAGA: Resultaträkning 2018

BILAGA: Balansräkning 2018

BILAGA: Revisionsberättelse 2018

BILAGA: Budget 2019

 

Stadgar för föreningen Kultur och Kvalitet

Antagna 2015-02-23

Senast reviderade vid årsmötet 2017-04-25

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Kultur och Kvalitet – en intresseförening för kulturutövning AV personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (i fortsättningen NPF).
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Form och Ändamål

Kultur och Kvalitet är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Syfte: Ökad kvalitet i sin konstnärliga utövning.
Mål: Utveckla och sprida kunskap i området ”kvalitet och kulturutövning AV NPF”.

§ 3 Räkenskapsår

Helår.

§ 4 Regler för hur verksamhet ska bedrivas

Arrangera en årligt återkommande rikskonferens på temat ”Kultur och kvalitet AV NPF”. Anordna aktiviteter som främjar kvalitetsutveckling inom området.
Bevaka utveckling inom nämnda område i andra länder.
Skapa en kritikfrämjande, utvecklande och lärande miljö för verksamheter inom kultursektorn av NPF.
Kvalitetsutveckling av metoder.

§ 5 Regler för medlemskap och uteslutning

Medlem kan den vara som delar föreningens stadgar och betalar fastslagen årsavgift. Medlem kan vara en enskild person eller en juridisk person.
Utesluten blir den som motarbetar föreningens mål och om medlemsavgiften ej betalas inom fastställd tid.

§ 6 Regler om hur medlemsavgiften fastställs

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

§ 7 Regler för rösträtt och beslutsfattande

Enskilda medlemmar har en (1) röst. Juridiska personer har tio (10) röster. Årsmötet är högsta beslutande organ och utser styrelse och utser valberedning.

§ 8 Styrelsens sammansättning antal, hur den väljs samt regler för styrelsens arbete

Styrelsen består av 3-9 personer. Styrelsen konstituerar sig själv.
Ledamöter väljs på två år.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 9 Uppgift om revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorerna ska senast den 30/4 avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar/månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Kallelse sker elektroniskt.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokoll/justerare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av styrelseledamöter för en mandattid av 2 år.
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 13 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

KoK:s stadgar som PDF: KoK:s stadgar