Om oss

Det här är Kultur och Kvalitet


• Vi verkar för att utveckla konstnärlig kvalitet inom kulturutövning av personer med funktionsnedsättning.

• Vi verkar för att utveckla kvalitetsbegreppet och tilltron till möjlig kvalitetshöjd.

• Vi verkar för att utveckla synen på kvalitet för kulturarbetare som verkar genom stödfunktioner.

• Vi verkar för att utveckla verktyg för kvalitetsfrämjande klimat.

• Vi anser att kritik föder utveckling.


KoK:s stipendium

KoK har skapat ett stipendium som delades ut första gången 2020. Det delar vi ut en gång om året till personer som på olika sätt berikar samhällets kulturliv och visar på kulturens mångfald. Det är viktigt att alla som skapar kultur får en plats och en röst. 
 
Artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att alla ska ha möjlighet till att utöva kultur, inte bara i eget intresse utan även för samhällets berikande. Just artikel 30 är viktigt för KoK och en anledning till att vi som förening finns. 

Vinnaren får 5000 kronor, ett konstverk och vandringspriset ”Änglademon” skapat av Robert Söderholm.
 
Se filmen om vårt stipendium här

Stipendiat från tidigare år

Läs om KoK:s stipendiat 2020
Läs om KoK:s stipendiat 2021
Läs om KoK:s stipendiat 2022
Läs om KoK:s stipendiat 2023

Vill du nominera någon? Kontakta oss!

En stipendiegrupp i styrelsen tar emot nomineringar och beslutar sedan vem som får KoK:s stipendium. 

Styrelsen

Helena Petersson

Ordförande

Mail

Nita Lorimer

Styrelseledamot

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Sekreterare och Projektledare

Mail

Hanna Björklund

Styrelseledamot

Mail

Olle Norberg

Styrelseledamot

Mail

Tomas Fogelholm

Styrelseledamot

Mail

Per Lodenius

Styrelseledamot

Mail

Johanna Bergsten

Styrelseledamot

Mail

Karin Delén

Styrelseledamot

Mail

Magnus Östling

Vice Ordförande

Mail

Kansli

Cecilia Tzaou

Projektledare
AVTRYCK – skapande workshops
Stockholm

079 -350 93 53

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare
AVTRYCK – skapande workshops
Stockholm

070- 936 08 37

Mail

Hedvig Broberg

Administratör KoK
Projektledare – Kulturera Mera
Stockholm

Mail

Maja Nordblom

Administratör KoK
Projektledare – Kulturera Mera
Stockholm

Mail

Årsmöte

KoK:s årsmöte 2024 är fredagen den 26 april 15.30-17.00 på Zoom och Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2023
Årsbokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2024
Budget
Årsmötesprotokoll 2024
Protokoll KoK:s konstituerande möte 20240426

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år. Här hittar du våra senaste protokoll. 

20240118 Styrelsemöte
20240314 Styrelsemöte
20240321 Styrelsemöte
20240530 Styrelsemöte

Stadgar

Senast reviderade vid årsmötet 2023-04-27
§ 1 Namn och säte Föreningens namn är Kultur och Kvalitet – en intresseförening för kulturutövning AV personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (i fortsättningen NPF).
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Form och Ändamål Kultur och Kvalitet är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Syfte: Ökad kvalitet i sin konstnärliga utövning.
Mål: Utveckla och sprida kunskap i området ”kvalitet och kulturutövning AV NPF”.

§ 3 Räkenskapsår Helår.

§ 4 Regler för hur verksamhet ska bedrivas Arrangera en årligt återkommande rikskonferens på temat ”Kultur och kvalitet AV NPF”. Anordna aktiviteter som främjar kvalitetsutveckling inom området.
Bevaka utveckling inom nämnda område i andra länder.
Skapa en kritikfrämjande, utvecklande och lärande miljö för verksamheter inom kultursektorn av NPF.
Kvalitetsutveckling av metoder.

§ 5 Regler för medlemskap och uteslutning Medlem kan den vara som delar föreningens stadgar och betalar fastslagen årsavgift. Medlem kan vara en enskild person eller en juridisk person.
Utesluten blir den som motarbetar föreningens mål och om medlemsavgiften ej betalas inom fastställd tid.

§ 6 Regler om hur medlemsavgiften fastställs Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

§ 7 Regler för rösträtt och beslutsfattande Enskilda medlemmar har en (1) röst. Juridiska personer har tio (10) röster. Årsmötet är högsta beslutande organ och utser styrelse och utser valberedning.

§ 8 Styrelsens sammansättning antal, hur den väljs samt regler för styrelsens arbete Styrelsen består av 9-13 personer. Styrelsen konstituerar sig själv.
Ledamöter väljs på två år.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

§ 9 Uppgift om revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorerna ska senast den 30/4 avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar/månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Kallelse sker elektroniskt.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokoll/justerare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av styrelseledamöter för en mandattid av 2 år.
12. Val av revisor.
13. Val av valberedning.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Regler för ändring av stadgarna För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 13 Upplösning av föreningenFör upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål
Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.