AVTRYCK – skapande workshops

Om projekt AVTRYCK

Projektet bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation håller skapande workshops för olika yrkesgrupper. Det kan till exempel vara färdtjänstpersonal, sjukvårdspersonal, poliser eller boendestödjare.

Vi vill skapa tillfällen att mötas där personer med funktionsvariation är i ledarroll. Vi vill lämna AVTRYCK hos våra workshopsdeltagare, bidra till ny kunskap och skapa en attitydförändring.

AVTRYCK finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i april 2022 och pågår i tre år.

BESÖK AVTRYCKS HEMSIDA

Därför finns AVTRYCK

Bland många yrkesgrupper finns det en brist på verkliga möten med personer med funktionsvariation.

Poliser, sjukvårdspersonal och brandmän måste ibland ta snabba beslut i akuta lägen. Om man har positiva upplevelser och erfarenheter tillsammans med personer med till exempel Down Syndrom kan det hjälpa i mer krävande situationer.

Även i yrkesgrupper som möter målgruppen ofta kan det finnas behov att få ökad kunskap och reflektera över förhållningssätt och bemötande.

Det finns kulturarbetare med funktionsvariation som har kunskap och erfarenhet av att leda workshops i dans, bild och samtal. Vi ser det som angeläget att fortsätta stärka dessa kulturarbetares röster. Och även att fler personer får möjlighet att bli workshopsledare.

De estetiska uttrycken har visat sig vara ett konstruktivt språk som ger förutsättningar för bättre kommunikation. Det möjliggör för större delaktighet och inflytande i samhället.

Våra målsättningar

Workshops till yrkesgrupper
Vi erbjuder fortbildningar till yrkesgrupper där personer med funktionsvariation leder skapande workshops. Syftet är att öka kunskap och förståelse för varandra.
Ledarskapsutbildningar

Fler personer utbildas till workshopsledare i ämnena dans, bild och samtal. Vi samarbetar med verksamheter runtom i landet.
Metod och material
Vi utvecklar ett fortbildningskoncept och skapar metodmaterial som används och sprids även efter projektets slut.

Vi jobbar här

Cecilia Tzaou

Projektansvarig

Mail

Viktoria Siwek

Projektledare

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare

Mail

Anna Selander

Bildpedagog

Mail

Jennifer Drotz Ruhn

Filmare/fotograf

Mail

Sara Lilja

Ekonom

Mail

Gabriella Skarin

Assisterande danspedagog

Mail

Manar Girgis

Dansledare

Mail

Mir Serrander

Samtalsledare

Mail

Magnus Östling

Samtalsledare

Mail

Chang Im Ohlsson

Bildledare

Mail

Evelina Rase

Bildledare

Mail

Hanna Björklund

Samtalsledare

Mail

Joakim Fernström

Dansledare

Mail

Josefin Jacobsson

Dansledare

Mail

Jenny Ekström

Bildledare

Mail

Magnus Sieurin

Bildledare

Mail

Pablo de Acha

Dansledare

Mail

Quinten Moody

Samtalsledare

Mail

Sofia Wittmark

Dansledare

Mail

Tomas Fogelholm

Samtalsledare

Mail

Lena Kamrin

Samtalsledare

Mail

Projektet drivs av KoK med medel från Allmänna Arvsfonden